Algemene Voorwaarden Bemo Entertainment

Definities:

– Bemo Entertainment vertegenwoordigt als de bemiddellaar de opdrachtgever richting de artiest. Daarnaast treedt Bemo Entertainment op als de bemiddelaar en coach voor de artiest richting de opdrachtgever.

– Met de opdrachtgever wordt bedoeld een meerderjarig natuurlijk- of rechtspersoon of diens vertegenwoordiger die een optreden door bemiddeling van Bemo Entertainment laat verzorgen.

– Met de artiest wordt bedoeld een meerderjarig vertegenwoordiger van een band, singer/songwriter, dj of special act als ook zijn/haar technici, roadies en chauffeur.

– Verloningsbureau zorgt voor afdracht van betreffende belastingen en premies bij de Belastingdienst en betaalt de artiest daarna de netto gage uit. Einde van het jaar ontvangt de artiest dan een jaaropgave.

Algemeen:

– Deze algemene voorwaarden gelden voor zowel de opdrachtgever als de artiest en zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten via Bemo Entertainment op digitale, dan wel andere wijze.

– Bemo Entertainment, de artiest en de opdrachtgever erkennen de rechtsgeldigheid van digitale communicatie en zullen deze geldigheid niet ontkennen vanwege het enkele feit dat ze digitaal is.

De Artiest:

– Arbeidsongeschiktheid van de artiest, uitvallende apparatuur en vervoersproblemen (voor zover niet te voorzien en niet veroorzaakt door achterstallig onderhoud van vervoersmiddelen) vallen niet onder wanprestatie.

– De artiest verplicht zich uiterlijk een uur voor de aanvang van het optreden in volledige bezetting aanwezig te zijn.

– De artiest zal in geval van ziekte, ongeval en/of andere onvoorziene omstandigheden in samenwerking met Bemo Entertainment en in overleg met de opdrachtgever trachten een vervangende artiest in te zetten.

– De artiest meldt zich na aankomst bij de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger en houdt zich aan de opgelegde voorschriften en aanwijzingen voor zover deze niet strijdig zijn met de overeenkomst en de algemene voorwaarden.

– De artiest zal het optreden naar beste kunnen verzorgen en zal zich zoveel mogelijk richten naar de wensen van de opdrachtgever voor zover deze de gebruikelijke artistieke prestaties niet in de weg staan.

– Indien de artiest onverwacht op een geboekte datum een optreden moet verzorgen voor radio, televisie en/of in het buitenland ontslaat dit hem van het nakomen van de overeenkomst. De artiest zal in samenwerking met Bemo Entertainment trachten in goed overleg met de opdrachtgever tegen het overeengekomen honorarium een vervangende artiest van gelijke kwaliteit in te zetten. De opdrachtgever is echter gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen, zonder dat de artiest of Bemo Entertainment verplicht is tot het betalen van enige compensatie in welke vorm dan ook. Restitutie van de bemiddelingskosten zal nimmer worden verleend.

– In geval van vertraging of verhindering op het laatste moment dient de artiest onmiddellijk de opdrachtgever en Bemo Entertainment op de hoogte te stellen.

– De artiest dient Bemo Entertainment zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van omstandigheden die de doorgang van het optreden mogelijk in gevaar brengen.

– De artiest heeft het recht om het geluidsvolume te produceren dat zij noodzakelijk acht tot wettelijk aangegeven niveau, echter in goed overleg met de opdrachtgever. Het gebruik van een zgn. geluidsbegrenzer waardoor het optreden niet op een gangbare geluidssterkte kan plaatsvinden is verboden. Indien er andere factoren zijn waardoor een optreden niet op gangbare geluidssterkte kan plaatsvinden dient de opdrachtgever dit vóór het opteren, doch uiterlijk vóór het aangaan van de overeenkomst door te geven aan Bemo Entertainment.

– De artiest kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door opdrachtgever of derden, voortvloeiend uit het optreden.

– De artiest is verplicht zorg te dragen dat de voor hun benodigde kostuums, rekwisieten, apparaten, instrumenten enzovoorts zich in gebruiksklare en goede staat bevinden en voldoen aan eventuele eisen betreffende veiligheid. Bij niet nakomen van deze verplichting kan geen beroep worden gedaan op overmacht

– De artiest en crew hebben recht op minimaal twee consumpties per uur per persoon gedurende het optreden en de tijd die nodig is om op en af te bouwen als ook gedurende eventuele wachttijd. Deze zijn voor rekening opdrachtgever.

De Opdrachtgever:

– De opdrachtgever verklaart persoonlijk borg te staan voor nakoming van de in de overeenkomst genoemde voorwaarden.

– De opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaats van het optreden goed te bereiken en te verlaten is voor de artiest. Hij dient de artiest tijdig op de hoogte stellen van eventuele omleidingen en/of afsluitingen.

– De opdrachtgever zorgt voor de juiste vergunningen en/of ontheffingen om de vervoermiddelen, welke bij de artiest in gebruik zijn directe en ongehinderde toegang te verschaffen tot de locatie van het optreden alsmede parkeergelegenheid binnen een straal van 500 meter. Parkeerkosten zijn er voor rekening van de opdrachtgever.

– Indien de artiest gebruik moet maken van trappen om met zijn/haar apparatuur op de juiste plaats in de locatie te komen voor zijn/haar optreden en er geen lift aanwezig is, dient de opdrachtgever dit ten tijde van de plaatsing van de optie of boeking aan te geven.

– De ruimte, waarin wordt opgetreden, dient te zijn voorzien van een deugdelijke en goed bereikbare laad/losplaats. Tenzij anders afgesproken dient de toegang tot de plaats van het optreden tenminste twee uur voor aanvang van het optreden geopend te zijn; tevens dient een aanspreekbaar persoon aanwezig te zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden volledig op de hoogte is.

– Er dient een niet voor publiek toegankelijke verwarmde kleedruimte van min. 3,5 x 2 meter en een opslagplaats voor koffers en dergelijke aanwezig te zijn. Toiletten, stromend water en spiegel dienen in de kleedruimte aanwezig te zijn.

– De opdrachtgever zorgt voor een geaarde stroomvoorziening met twee vrije groepen 230 volt en 16 ampère op maximaal 5 meter van de plaats van optreden.

– Indien het optreden buiten plaats vindt dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een deugdelijke overkapping, ook voor de eventuele technici die het geluid en/of licht op enige afstand van het podium regelen. Daarnaast dient een aangename werkbare temperatuur en klimaat te heersen.

– Mocht het optreden door tussenkomst van de politie en/of brandweer worden verboden of beëindigd, dit ten gevolge van bijvoorbeeld het ontbreken van de juiste vergunningen of door klachten van omwonenden wegens produceren van een te hoog geluidsvolume, dan ontslaat dit de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium.

– Bij onvoorziene omstandigheden als brand, een natuurramp, oorlog en andere calamiteiten, maar ook bij vechtpartijen, gooien met drank en andere situaties waar beschadiging van instrumentarium of installatie dreigt is de artiest gerechtigd het optreden te staken, hetgeen de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.

– De opdrachtgever draagt zorg voor de veiligheid van de artiest en de bij het optreden gebruikte apparatuur. In geval van schade aan of diefstal van goederen van de artiest is de opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de reparatiekosten. Dit geldt ook bij totaal verlies de vervangingswaarde, die vastgesteld wordt door een onafhankelijke deskundige. De artiest kan alleen aanspraak maken op vergoeding als de schade direct wordt gemeld aan de opdrachtgever.

– Vertragingen van het optreden, veroorzaakt doordat het in de bovengenoemde punten niet of voldoende is voldaan, kunnen nimmer leiden tot verhaling van enige schade bij de artiest, noch bij Bemo Entertainment. De artiest behoudt zich in dit geval het recht voor om een eventueel langere duur van de aanwezigheid aan de opdrachtgever door te berekenen.

– De opdrachtgever draagt zorg voor een schoon en leeg podium met uitzondering van de benodigdheden t.b.v. PA apparatuur.

– Direct na afloop van het optreden dient de eventuele crew in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd met de afbouw te beginnen. Tenzij van tevoren anders is afgesproken.

– De Buma- rechten zijn in geval van openbare optredens voor rekening van de opdrachtgever.

– De opdrachtgever verklaart met de prestaties van de artiest bekend te zijn.

– Met inachtneming van deze algemene voorwaarden geschiedt betaling van de gage binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst per bank/giro aan Bemo Entertainment. Tenzij in het contract anders is opgenomen.

– Bij geen of te late betaling zal een opslag van 10%, zijnde administratiekosten, over het te betalen bedrag worden doorberekend aan de opdrachtgever.

– Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

– Restitutie wordt nimmer verleend in het geval dat het optreden niet of niet geheel aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldoet.

– Restitutie van aan de Bemo Entertainment betaalde bemiddelingskosten zal nimmer worden verleend.

– De boekingsovereenkomst dient gesloten te zijn uiterlijk 4 weken voor datum optreden bij Bemo Entertainment. Tenzij anders is afgesproken.

– De boekingsovereenkomst kan slechts worden geannuleerd indien de opdrachtgever of artiest binnen 5 werkdagen (afkoelingsperiode) na de opdracht op rechtsgeldige wijze aan Bemo Entertainment  te kennen geeft de boekingsovereenkomst te willen ontbinden. Bij een annulering na de afkoelingsperiode worden de volgende kosten berekend met de percentages van het afgesproken gage en zijn direct opeisbaar.

Bij annulering binnen:
Één (1) maand of korter vóór de datum van het optreden – 100%
Één (1) tot drie (3) maanden vóór de datum van het optreden – 75%
Drie (3) tot vijf (5) maanden vóór de datum van het optreden – 50%
meer dan vijf (5) maanden vóór de datum van het optreden – 25%

– Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever kan alleen kosteloos in geval van overmacht, zoals dat gedefinieerd is in de tekst van het Verbond van Verzekeraars geponeerd onder nr. 136/1981 Arrondissementsrechtbank Den Haag. Daarin gaat het om zaken als burgeroorlog en atoomkernreactie. Het niet verkrijgen van een vergunning of onderbreking of afgelasting van het optreden wegens geluidsoverlast valt in ieder geval niet onder overmacht.

– Annuleringskosten worden in overleg met de artiest bepaald en bedragen ten hoogste het overeengekomen bedrag minus eventuele reiskosten. Het is mogelijk om een feest/annuleringsverzekering af te sluiten, vraag uw verzekeringsadviseur.

Opdrachtgever en artiest:

– Indien een openluchtoptreden geen doorgang kan vinden, of moet worden afgebroken vanwege slechte weeromstandigheden (dit ter gezamenlijke beoordeling van de artiest en opdrachtgever, waarbij in het geval van het niet te bereiken van de overeenstemming de mening van de artiest doorslaggevend is ), blijft de verplichting voor de opdrachtgever bestaan om het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.

– Bij problemen tussen opdrachtgever en artiest dient één van beide partijen Bemo Entertainment onmiddellijk op de hoogte te brengen.

– Iedere tussen de opdrachtgever en de artiest gemaakte afspraak die strijdig is met de overeenkomst en de algemene en eventuele bijzondere voorwaarden is ongeldig.

– Door de opdrachtgever en/of de artiest aangebrachte toevoegingen en/of wijzigingen in het contract zijn ongeldig tenzij deze schriftelijk bevestigd zijn door Bemo Entertainment.

– De overeenkomsten dienen binnen zeven dagen na dagtekening getekend te zijn geretourneerd naar Bemo Entertainment.

Gagebetaling:

– Indien een netto gage is overeengekomen komen alle belastingen en premies na toepassing van de Kleine Vergoedings Regeling c.q. de Kostenvergoedingsbeschikking(en) voor rekening van de opdrachtgever of verloningsbureau die voor afdracht van betreffende belastingen en premies bij de Belastingdienst garant staat en zorg draagt.

– Indien een bruto gage is overeengekomen, zal door de opdrachtgever na toepassing van de Kleine Vergoedings Regeling c.q. de Kostenvergoedingsbeschikking(en) de verschuldigde Loonheffingen (Loonbelasting en voor zover het Nederlandse artiesten betreft het werknemersdeel Werknemersverzekeringen) worden ingehouden op de bruto- gage, de opdrachtgever of verloningsbureau staat garant en draagt zorg voor afdracht van betreffende belastingen en premies aan de Belastingdienst

– Uitbetalingen op grond van de overeengekomen netto of bruto gage geschiedt uitsluitend en alleen indien de artiest volledig heeft voldaan aan zijn fiscaal- administratieve verplichtingen, te weten: inlevering van een ondertekende en geheel ingevulde Gageverklaring met per artiest een kopie van een geldig en in het kader van de fiscale artiestenwetgeving erkend identiteitsbewijs, niet zijnde een rijbewijs.

– Indien aan de 3 bovenstaande voorwaarden wordt voldaan ontvangt iedere individuele artiest zo spoedig mogelijk. dan wel direct na einde van het belastingjaar, van de opdrachtgever of verloningsbureau een jaaropgave van de genoten gage.

– Het als uitkoopsom overeengekomen bedrag is inclusief 9% BTW en wordt uitsluitend en alleen uitbetaald indien de artiest volledig heeft voldaan aan zijn fiscaal- administratieve verplichtingen, te weten: inlevering van een correcte BTW- factuur met BTW- nummer plus geldige Inhoudingsplichtigenverklaring c.q. correcte BTW- factuur met BTW- nummer per individuele artiest plus een Verklaring Arbeidsrelatie VAR-WUO per individuele artiest, in beide gevallen vergezeld van een in het kader van de fiscale artiestenwetgeving erkend identiteitsbewijs, niet zijnde een rijbewijs.

Aansprakelijkheid:

– Bemo Entertainment treedt enkel op als de bemiddelaar tussen de opdrachtgever en de artiest en kan derhalve op geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor immateriële en/of materiële schade, die direct, dan wel indirect voortvloeit uit het optreden of het niet optreden van een artiest.

Klachten en geschillen:

– Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever, de bemiddelaar en de artiest is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

– Klachten naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen binnen 14 dagen na het optreden schriftelijk aan de bemiddelaar kenbaar worden gemaakt. De bemiddelaar zal vervolgens proberen om, in overleg met de opdrachtgever en eventueel bij de uitvoering betrokken derden, tot een voor de partijen acceptabele oplossing te komen.

– Indien de bemiddelaar en de opdrachtgever niet tot een voor alle partijen acceptabele oplossing kunnen komen kan de meest benadeelde partij het geschil desgewenst voorleggen aan de naar de aard van het geschil bevoegde burgerlijke rechter van de woonplaats van opdrachtnemer.